Privacyverklaring

Volleybalvereniging AVC’87 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging AVC’87 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als AVC’87 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens (zie onderaan de pagina).

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden, worden door AVC’87 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AVC’87 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode / Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Ingangsdatum lidmaatschap;
 • IBAN nummer;

Uw persoonsgegevens worden door AVC’87 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Uitsluitend persoonsgegevens van actieve leden worden bewaard. Persoonsgegevens van leden waarvan het lidmaatschap wordt beëindigd worden uiterlijk binnen 2 jaar verwijderd, tenzij sprake is van een betalingsachterstand waardoor de persoonsgegevens ten behoeve van incasso benodigd zijn of als bewaren noodzakelijk is om fiscale redenen. Na het inlopen van de betalingsachterstand worden de persoonsgegevens alsnog verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AVC’87 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

AVC’87 heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens onrechtmatig kunnen worden verwerkt. Toegang tot persoonsgegevens in de leden- en sponsoradministratie is beperkt tot die personen die hier toegang toe moeten hebben. Door deze personen wordt zorgvuldig met toegangscodes en wachtwoorden omgegaan, deze laatste worden regelmatig gewijzigd.

Alle personen binnen de vereniging die met persoonsgegevens in aanraking komen zijn nadrukkelijk geïnstrueerd hoe zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Indien door deze personen op eigen computers kopieën van persoonsgegevens worden opgeslagen geldt daarbij de afspraak dat deze zorgvuldig afgeschermd worden. Indien persoonsgegevens vanuit de vereniging onrechtmatig verwerkt worden en daarbij sprake is van een datalek, zal de vereniging de betrokkene(n) onmiddellijk informeren. Afhankelijk van de ernst van het datalek zal hiervan melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden gedaan. Dit is het geval als het datalek aanzienlijke kans geeft op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. AVC’87 raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gebruik van beeldmateriaal

Van competitie spelende leden worden foto’s geregistreerd ten behoeve van het maken van spelerskaarten. Indien deze foto’s voor andere doeleinden gebruikt worden wordt hiervoor expliciet toestemming aan de betrokkene gevraagd. Tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten worden regelmatig foto’s genomen en video’s gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van de vereniging, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of Facebook worden gebruikt. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via bestuur@avc87.nl kenbaar te worden gemaakt. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. De vereniging heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en/of duidelijk herkenbaar is afgebeeld.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

 • Volleybalvereniging AVC’87
 • Plantagestraat 23
 • 4691 BS Tholen
 • bestuur@avc87.nl